• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har ansøger relevant erhvervserfaring kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

Hvis ansøger har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan han/hun får godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen, bilag 1.   

2 års relevant erhvervserfaring

Elever, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet praktikuddannelsen på trin 2. 

Det er et krav, at ansøger udover kravene til erhvervserfaring for trin 1 kan dokumentere erhvervserfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder:

  • Det primærkommunale område
  • Det somatiske område
  • Det psykiatriske område 

Det er et krav, at ansøger udover kravene til erhvervserfaring for trin 1 kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: 

  • Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
  • Skal have arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Realkompetencevurdering 

Har ansøger mindre eller anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine erfaringer. Realkompetencevurderingen indgår i den samlede uddannelsestid.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.